Players

Owner

Kapil Jhaveri

Kapil Jhaveri

MENTOR

Zeeshan Ali

Vishnu Vardhan

Ishaque Eqbal

Jennifer Luikham

Bhakti Shah

Sandeepti Singh Rao

Vutukuru Lakshmi Sahithi Reddy

K S Kavin Karthik

Vibhu Challagundla