Players

OWNER

Shailesh Alagiya

FACE OF THE TEAM

Aditi Rao Hydari

MENTOR

Nandan Bal

Vijay Sundar Prashanth

Kunal Anand

Sarah Dev

Vidhi Jani

Dhananjay Athreya

Harsh Fogaat

Smit Patel