Chennai Stallions

Owner
OWNER -Shailesh Alagiya

Mentor

Vijay Sundar Prashanth
Kunal Anand
Sarah Dev
Vidhi Jani
Dhananjay Athreya
Harsh Fogaat
Smit Patel
Sanjana Sirimalla
Zeel
MENTOR – Nandan Bal
Players
Vijay Sundar Prashanth
Kunal Anand
Sarah Dev
Vidhi Jani
Dhananjay Athreya
Harsh Fogaat
Smit Patel
Sanjana Sirimalla
Zeel