Players

OWNER

Brijgopal Bhutada

Prajwal S D Dev

Riya Bhatia

Snehal Mane

Vanshika Choudhary

Humera Baharmus

Adithi Are

Aayush P Bhat

Rethin Pranav R S

Sree Sharan Kanugovi